HAKKIMIZDA


Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu- UİSFED,  bölgesel olarak kurulmuş olan Marmara İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonunun –MİSGFED Genel Kurul Kararı ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ülke çapında faaliyet gösteren bir üst sivil toplum kuruluşudur.

İş sağlığı ve Güvenliği yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki önemli gelişmelerden biri de İSG STK’larının faaliyet alanları ve sayılarındaki artıştır. Bir taraftan İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerimizin yanında ülkemizin pek çok noktasında il bazlı yapılanmalar hızla oluşurken, diğer yanda mesleki uzmanlığa dayalı derneklerimiz kurulmaya başlamıştır. Derneklerimizin bir kısmı çalışan dernekleri, bir kısmı işveren dernekleri, diğer bir kısmı ise karma derneklerdir.

Sektördeki gelişim ve değişimle birlikte sayıları hızla artan ve geniş bir coğrafyaya dağılmış İSG Derneklerimizin  bir araya gelerek ortak paydalarında yer alan konularda birlikte çalışmaları da süreç içerisinde kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu amaçla 13 Mayıs 2017 de İstanbul’da ülke genelinde kurulmuş İSG STK’ları bir araya gelerek birliktelik modelleri ve süreçlerini tartışmış, toplantı sonucunda en doğru birliktelik modelinin ilk aşamada PLATFORM olması hususunda fikir birliğine varılmıştır. Platformların temel hedeflerinin de orta ve uzun vadede  dernek-federasyon-konfederasyon yapılanma süreci olması benimsenmiştir.

Bu düşünceden hareketle, ülke genelinde çalışma pratiği ve verimliliği de göz önüne alınarak, bölgesel İş Sağlığı ve Güvenliği Platformlarının kurulmasına karar verilmiş ve sırasıyla Ege İSG Platformu, Marmara İSG Platformu ve Anadolu İSG  platformları kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. 6331 sayılı yasanın bazı hükümlerinin ertelenmesinin önlenmesi ile ilgili Türkiye Büyük Milet Meclisi çalışması başta olmak üzere pek çok konuda önemli çalışmalar yapılmıştır.

Bu çalışmalar ile birlikte üst yapı kurma ve teşkilatlanma çalışmaları da titizlikle devam etmiş ve ülkemizin ilk bölgesel İSG Federasyonu olan Marmara İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu- MİSGFED kurularak çalışmalarına başlamıştır. Daha sonra Federasyon Genel Kurulu almış olduğu karar ile Federasyonumuz ülke genelinde faaliyetlerine Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu olarak devam etmeğe başlamıştır. Federasyonumuzda Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği (İSGPRODER) , Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İşletmecileri Derneği (OSGBDER), Trakya İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği (TİSGÜPDER), İş Güvenliği Uzmanları Derneği (İGUD) ve Balıkesir İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği (BAİGDER)’nin kurucu dernekler ve daha sonra İşyeri Sağlık Personeli Derneği ( İSAPDER) , İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği ( İSGEAD) ve Karadeniz İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği ( KİSGDER)  Federasyonumuza katılan derneklerdir.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu- UİSFED tüzüğünde yer alan amaçları doğrultusunda, ülkemizde İş Sağlığı ve güvenliği alanına her türlü katkıyı sağlamak için, üslendiği misyonu yerine getirmek amacıyla  çalışmalarına devam etmektedir.