TÜZÜK


Federasyonun Adı

Madde 1 - Federasyonun Adı “Marmara İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu”dur. Kısa adı “MİSGFED”dir.

Federasyon Merkezi ve Adresi

Madde 2 - Federasyon Merkezi İstanbul’dadır. Bu merkezin başka bir İl’e nakline Federasyon Genel Kurulu yetkilidir. Federasyonun şubesi yoktur ve açılmayacaktır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilikler açabilir. Federasyon adresi : Yedikule Çırpıcı Yol Sokak. Avrupa Ofis Kale 9. Blok No:2 Kat:3 Daire:15  34010 Zeytinburnu/İSTANBUL’dur. Yönetim Kurulu Kararı ile İl içerisinde adres değişikliği yapılabilir. Yapılan değişiklik tüm üyelere yazılı olarak veya elektronik ortamda  1(Bir) ay içerisinde duyurulur.

Federasyonun Amacı

Madde 3 - Marmara İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında kurulmuş ve federasyona üye  olmuş derneklerin menfaatlerini korumak, gelişmelerine yönelik çabaları desteklemek ve onları ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil etmek, devlet, işveren ve çalışanlar arasında dayanışma ve işbirliği kurulması yönünde çalışmalar yapmak, amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte yapılması ve sürdürülmesini sağlamak, ülke düzeyinde işyerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda mesleki gelişimini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim, danışmanlık hizmetleri vermek, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının doğru şekilde kayıt altına alınmasına katkıda bulunmak, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılmasına katkıda bulunmak, çevre bilinci kazandırılması ve üretim kalitesinin artırılması için eğitim, danışmanlık, proje ve kamuoyu oluşturmak amacı ile kurulmuştur.

Tanımlar

Madde 4 - Bu tüzükte geçen;

Federasyon : Marmara İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu’nu,
MİSGFED : Marmara İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu’nun kısa adını,
Merkez   : Federasyonun merkezinin bulunduğu yer ve adresini,
Delege : Federasyona üye olan derneklerin, federasyon genel kurulu için seçtikleri üyeleri,
Dernek : 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dernekleri,

ifade eder.

Faaliyet Alanı, Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde 5 - Marmara İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyet ve çalışmaları yapar.

Türkiye’deki Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği Derneklerinin ve Federasyonun amaç ve faaliyetlerini kamuoyuna ve ilgililere radyo, televizyon, gazete, kitap, broşür, sosyal medya ve diğer dijital ortamlar  gibi yayın araçlarından yararlanarak duyurmak.

Federasyon faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans, kongre, fuar, forum ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak.

Üyelerin ve sektörün sorun ve ihtiyaçlarını belirleyerek, bunların çözümü için diğer kurumlar ve resmi daireler nezdinde  koordinasyonu sağlayan bir kuruluş olarak faaliyette bulunmak, üyelerin hak ve menfaatlerini korumak.

Federasyonun kamu yararına çalışan bir federasyon olduğunu resmen kabul ettirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

Sektörle ilgili hizmet veren tüm kuruluşların çalışmalarını teşvik etmek.

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri ve eğitimi konularında yerli ve yabancı yayınları izlemek, üyelerin yararlanacağı dokümantasyon ve enformasyon merkezleri oluşturmak.

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi v.b. gibi etkinlikler  düzenlemek.

Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek.

Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, geleneksel törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı sağlamak.

Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

Amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

Gerekli izinler alınarak, federasyonların izinle kurabileceği tesisleri kurmak.

Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki federasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

Amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı federasyonlardan, konfederasyonlardan, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Federasyon ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak.

Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer federasyonlarla veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

Gerekli izinleri almak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan her türlü demirbaş ile taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

Üyelik Koşulları, Üyeliğin Sona Ermesi, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
Üyelik ve Koşulları

Madde 6 - Marmara İş sağlığı ve Güvenliği Federasyonu;

a) Kurucu üye dernekler,

b) Kuruluştan sonra federasyona katılan benzer amaçlı derneklerden oluşur.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet yürüten dernekler, bu sektöre doğrudan ve veya dolaylı olarak katkıda bulunan yan sektörlerde faaliyette bulunan ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile federasyon yönetim kurulunun uygun göreceği her dernek Marmara İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu’na üye olma hakkına sahiptir. Derneklerin federasyona üye olabilmeleri için kendi genel kurullarından karar almaları ve gerekli yasal işlemleri tamamlamaları gereklidir. Her üye dernek Federasyonda dernek üyeleri arasından genel kurul kararı ile seçilmiş yedi (7) delege ile temsil edilir. Gerekli işlemler tamamlanmadan yapılan müracaatlar federasyon yönetimince dikkate alınmaz.

Genel Kurul kararı alan dernek yazılı olarak Federasyon Yönetimine üyelik başvurusunda bulunur. Federasyon Yönetim Kurulu bu isteği en geç otuz gün içinde karara bağlar ve sonucu yazılı olarak başvuru sahibi derneğe bildirir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak federasyona hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 7 - Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Federasyon Üyeliğinden Ayrılma

Hiçbir üye dernek federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Üye dernekler kendi Genel kurullarında karar almak ve bu kararı Federasyon yönetimine yazılı olarak bildirmek şartıyla istedikleri zaman Federasyon üyeliğinden ayrılabilirler.

Federasyona yazılı olarak bildirim yapan üyelikten çıkan veya çıkartılan üye dernek, federasyona olan borçlarını tamamen ve defaten ödemek zorundadır.

Federasyondan ayrılan dernek, federasyonun sahibi olduğu varlıklarla ilgili her türlü maddi ve ayni haklarından vazgeçmiş sayılır. Bu konularda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

Üye derneğin fesih edilmesi, yetkili mercilerce kapatılması veya herhangi bir şekilde tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda federasyon üyeliği kendiliğinden düşer. Bu durumda (d) bendindeki şartlar geçerlidir.

Kendi arzusuyla federasyondan ayrılan dernek, tekrar üye olmak istediği takdirde gerekli tüm işlemleri yeniden tekrarlamak zorundadır. Derneğin ikinci bir kez ayrılması durumunda yeniden müracaatı kabul edilmez.

Federasyon Üyeliğinden Çıkarılma

Federasyon üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

Anayasada ifadesini bulan devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ilkesine aykırı hareket etmek.

5253 Sayılı Kanun ve bağlı yönetmeliklere, Federasyon tüzüğüne ve tüzük uyarınca hazırlanan yazılı mevzuat hükümlerine uymamak.

Federasyonu kişisel çıkarları için kullanmak.

Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.

Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek.

Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.

Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

5253 sayılı dernekler kanunun ilgili maddelerinde yazılı şartları kaybetmiş olmak.

Federasyon faaliyetlerine ısrarla katılmamak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye disiplin kuruluna sevkedilir.Disiplin Kurulunun kararı yönünde hareket edilerek Yönetim Kurulu  Kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Federasyon üyeliğinden çıkarılan dernek genel kurulda itiraz hakkına sahiptir. Genel kurulun vereceği karar kesindir. Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Federasyon malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelerin Hakları

Madde 8 - Hiçbir dernek federasyona üye olmaya ya da üye kalmaya zorlanamaz. Her üye derneğin federasyon üyeliğinden ayrılma hakkı vardır. Federasyon üyesi olan her dernek eşit haklara sahiptir. Federasyon genel kurulunun teşkili bu tüzüğün 10. Maddesinde düzenlenmiş olup, her bir genel kurul üyesinin bir oy hakkı vardır. Federasyon genel kuruluna katılacak delegelerin isimleri üye derneklerin yetkili organlarınca belirlenir. Bu delegeler oylarını bizzat kullanmak zorunda olup vekaletle oy kullanılamaz. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde 9 - Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Üye dernekler federasyon tüzüğünde belirtilen kurallara tam olarak uymak zorundadır.

Üye dernekler Federasyon Genel Kurulu tarafından alınacak kararları uygulamakla yükümlüdürler. Dernekler kendi faaliyetlerinde bağımsızdırlar.

Üye dernekler Federasyon Genel Kurulu tarafından belirlenen Federasyon katılım payını ve yıllık aidatları muntazaman ödemek zorundadırlar.

Üye dernekler kendi Genel Kurul Toplantılarını Federasyon Genel Kurul Toplantısından önce yapmış ve federasyon delegelerini seçmiş olmak zorundadırlar.

Üye derneklerin Federasyon delegelerinin delegelikleri bağlı olduğu dernekten yenileri bildirilinceye kadar devam eder.

Federasyon Yönetim kurulu tarafından tespit edilen ortak çalışma kurullarına üye dernekler katılabilirler.

Üye dernekler düzenledikleri toplantılar ve diğer çalışmalar konusunda federasyona devamlı bilgi vermelidirler.

Federasyon Organları

Madde 10 - Federasyonun Organları:

Kurullar,

Genel Kurul,

Yönetim Kurulu,

Denetim Kurulu,

Disiplin Kurulu,

Genel Kurulun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 11 - Her üye dernek Federasyon Genel Kurulu’nda yedi (7) delege ile temsil edilir. Üye dernekler bu delegeleri kendi üyeleri arasından seçer. Dernekler, kendi genel kurullarında federasyon delegesi olacak 7 asil ve 7 yedek üyeyi seçerler. Herhangi bir nedenle delegelikten ayrılan veya delegeliği düşen üyenin yerine yedek listenin başındaki üye otomatik olarak geçer ve Genel Kurul delegesi olur. Ölüm, istifa, ihraç vb. durumlarda üye derneklerin yönetim kurulu bu değişikliği takip eden 15 gün içinde federasyon yönetim kuruluna bildirmek durumundadır.

Tüm değişiklikleriyle delege listesi Federasyon Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce bağlı dernek tarafından federasyon yönetimine bildirilir.

Her delegenin bir oy hakkı vardır. Üye derneklerin ödentilerini yapmamış olmaları, delegelerinin oy kullanmasına engel değildir.

Genel Kurul Toplantıları

Olağan Genel Kurul: Federasyon Genel Kurulu her iki yılda bir Aralık  ayı içerisinde olağan olarak toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul: Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli görmesi halinde veya Genel Kurul delegelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak toplanabilir.

Denetleme Kurulu veya 1/5 delegenin yönetim kuruluna sunacakları yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulu en geç bir ay içerisinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi takdirde Denetleme Kurulu üyelerinden birisinin veya toplantı isteyen delegelerden birisinin isteği üzerine mahalli Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından federasyon delegeleri arasından 3 kişilik bir heyet oluşturulur ve bu heyet Federasyon Genel Kurulunu toplar.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri

Genel kurul toplantıları Federasyon Merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin  listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı ve iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri, hazirun listesindeki ve seçmen listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul’da aksine karar alınmamışsa Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Konuşmalarda Genel Düzen

Genel kurulda söz kesmek şahsiyetle uğraşmak ve çalışma düzenini bozucu hareketlerde bulunmak yasaktır. Temiz bir dil ile konuşulması şarttır. Kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen delege divan başkanının uyarısına rağmen temiz bir dil kullanmamakta ısrar ederse, başkan tarafından kürsüyü terke ve gerekli görülürse, o birleşim için salondan çıkmaya davet edilir. Divan başkanlığına sunulan yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı ifadeler varsa, başkan düzeltilmesi için o yazı ve önergeyi sahibine geri verir.

Söz Alma

Genel kurulda söz isteyenler divan başkanlığına başvuruda bulunur Divan Başkanlığı bu başvuru sırasına göre söz verir. Söz alma başvurusunda bulunmayanlar konuşamaz. Konuşmalar divan başkanlığına ve genel kurula hitaben kürsüden yapılır. Yönetim Kurulu Üyeleri mazeretleri dışında görüşmelerin başından sonuna kadar oturumda hazır bulunurlar. Bir delege söz sırasını başka bir delege ile değiştirebilir.

Gürültü ve Kavga

Divan Başkanı gürültü ve kavga nedeniyle görüşmelerde düzen sağlayamazsa oturuma en çok bir saat ara verebilir. Oturum açıldığında gürültü ve kavga devam ederse, birleşim kapatılır.

Genel Kurul Kararlarına İtiraz

Madde 12 - Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararına karşı iç denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Madde 13 - Genel kurulun yetkileri şunlardır;

Federasyon organlarının seçilmesi,

Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

Federasyonun diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle  görevden alınması,

Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Yönetim kurulunca Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenerek  aynen veya değiştirilerek onaylanması,

Federasyon yönetim, denetim ve disiplin kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

Federasyonun Konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi ve delege seçimi,

Federasyonun uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Federasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması konusunda Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi,

Federasyonun fesih edilmesi,

Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Gerekli görülmesi halinde istediği il ve ilçelerde temsilcilik açması.

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 14 - Federasyon Yönetim Kurulu; genel kurul tarafından ve genel kurulu oluşturan üyelerin salt çoğunluğuyla gizli oyla seçilir. Yönetim kurulu 9 (dokuz) asil ve 9 (dokuz) yedek üyeden oluşur ve genel kurulca seçilir.

Federasyon yönetim kurulu kendi içinde görev dağılımı yapar. Federasyon Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında en yaşlı üye başkanlığında toplanarak görev bölüşümü yaparak başkan, iki başkan yardımcısı, Genel Sekreter, sayman ve üyeleri belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yerine yedek listeden sırayla üye çağrılır. Bu şekilde asil üye sayısı tamamlandıktan sonra yönetim kurulu, yapacağı ilk toplantıda öncelikle görev dağılımını yeniden yapar.

Yönetim kurulu, genel sekreterin hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü diğer konuları görüşerek karara bağlar.

Yönetim kurulunun toplantı sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının oyunun katıldığı taraf kararı belirler. Oylamanın gizli veya açık yapılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır.

Yönetim kurulu kararları, karar defterine yazılarak hazır üyelerce imzalanır.

İki toplantıya hiçbir özür olmadan katılmayan yönetim kurulu üyesine yazılı ikaz yapılır. Yine katılmadığı takdirde müstafi sayılır. Yerine yedek üye çağrılır.

Ayrılmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri tarafından genel kurul toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulu Başkanı iki (2) dönemden fazla üst üste başkan olarak yeniden görev yapamaz. Diğer görevlerde bulunabilir. Bir dönem sonra tekrar başkan olabilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya genel kurul üyelerinden bir üçüncü kişiye yetki vermek.

Federasyon çalışmaları için komisyonlar oluşturmak.

Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

Genel kurulun verdiği yetki ile taşınır ve taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

Federasyon çalışmalarının tüzüğe, Genel Kurul kararlarına ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli kararları almak ve uygulamaları için yürütme kuruluna ve ilgili birimlere talimat vermek ve denetlemek.

Zorunlu görülen defterler ile gerekli görülen yardımcı defterleri tutmak.

Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.

Genel kurulda alınan kararları uygulamak.

Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.

Bütçenin uygulanmasını sağlamak.

Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

Federasyonun amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.

Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 15 - Yönetim Kurulu Başkanı Federasyonu temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Başkanın bulunmadığı toplantılarda Başkan, hangi Başkan Yardımcısının vekalet edeceğini belirler.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile federasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Federasyon organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Federasyona ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Federasyonun yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

Federasyonun edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Federasyonun temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve temsilcilik görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

Mevzuatta Federasyon başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 16 - Federasyon Denetleme Kurulu, Genel Kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Federasyonun tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu üyelerinin istemi &